:: Menu ::  |Silent Hill|Silent Hill 2|Silent Hill 3|Silent Hill 4|SH: Origins|Silent Hill 5|SH: Shattered Memories|Inne|Underground|Autorzy|Download|Forum|Linki|
   > Historia
   > Postaci
   > Bronie
   > Przeciwnicy
   > Bossowie
   > Przedmioty
   > Lokacje
   > Notatki
   > Zakończenia

   > Screeny
   > Galeria
   > Recenzja
   > Solucja
   > Soundtrack
   > Odkrycia
   > Powiązania
   > Scenariusz
   > Teksty
   > Kody

   > Ranking
    Silent Hill - Notatki
   ------------------------

  > Blok rysunkowy Cheryl - Ulice miasteczka Silent Hill.

"This draw is me. The first thing Cheryl draws in the drawing book wich gave her when she had 5 years."

"To ja jestem na tym rysunku. To jest pierwszy rysunek, który Cheryl narysowała w swoim bloku, który dałem jej kiedy miałą pięć lat."


  > Notatka Cheryl - Ulice miasteczka Silent Hill.
"To School"
"Do szkoły"

  > Dog House Note - Ulice miasteczka Silent Hill.
"Dog's House. Levin St"
"Psia buda. Ulica Levin."

  > Eclipse Map - Ulice miasteczka Silent Hill.
"Keys For The Eclipse"
"Klucze Zaćmienia"

  > Lista nauczycieli - Midwich Elementary School.
"Moore, Renaldo, Gordon... this must be the teacher's list."
"Moore, Renaldo, Gordon... to musi być lista nauczycieli."

  > 10:00 - Recepcja: Midwich Elementary School.

"Alchemy Laboratory"
"Gold in an old man's palm. The future hidden in his fist. Exchange for Sage's Salt water."


"Sala chemiczna"
"Złoto w starca dłoni. Przyszłość jest ukryta w jego pięści. Za słoną wodę mędrca nastąpi wymiana."  > 5:00 - Recepcja: Midwich Elementary School.

"Darkness that Brings the Choking Heat"
"Flames render the silence, awakening the hungry beast. Open time's door to a beckon prey."


"Ciemność, która przynosi upał duszący"
"Płomienie wyolbrzymiają ciszę, budzą głodną bestię. Otwórz czasu drzwi, by przywołać żer."  > 12:00 - Recepcja: Midwich Elementary School.

"A place with songs and sounds"
"A silver guidepost is untapped in lost tongues. Awakening at the ordained order."


"Miejsce z pieśniami i dźwiękami"
"Srebrny drogowkaz niewykorzystany jest w dawnych językach. Przebudzenie nastąpi w ustalonej kolejności."  > A Tale Of Birds Without a Voice - Music Room: Midwich Elementary School 2F.

"Tale of Birds Without a Voice"

"First flew the greedy Pelican, eager for the reward, white wings flailing. Then came a silent Dove, flying beyond the Pelican, as far as he could. A Raven flies in, flying higher than the Dove, just to show that he can. A Swan glides in, to find a peaceful spot, next to another bird. Finally out comes a Crow, coming quickly to a stop, yawning and then napping. Who will show the way, who will be the key, who will lead to the silver reward."


"Opowieść o ptakach nie mających głosu"

"Pierwszy przyleciał chciwy pelikan, Nagrody żądny, Białymi skrzydłami trzepocząc. Następnie przybył cichutki gołąb, Lecąc za pelikanem, Najdalej jak tylko mógł. Kruk nadleciał, Lecąc wyżej niż gołąb, Tylko po to, aby pokazać, że potrafi. Łabądź nadleciał, By spokojne miejsce odnaleźć, Zaraz obok innego ptaszka. Wreszcie pojawiła się wrona, Szybko zwalniając, ziewając, a potem drzemiąc. Kto drogę pokażę, Kto kluczem będzie, Kto poprowadzi Do srebrnej nagrody?"  > Napis w toalecie - Midwich Elementary School.
"Leonard Rhine - The monster lurks"
"Leonard Rhine - Przyczajony potwór"

  > Manifestation Of Delusions - Library Reserve: Alternatywne Midwich Elementary School.

"The Monster lurks"

CHAPTER 3: MANIFESTATION OF DELUSIONS

"...Poltergeists are among these. Negetive emotions, like fear, worry, or stress manifest into external energy with physical effects. Nightmares have, in some cases, been shown to trigger them. However, such phenomena do not appear to happen to just anyone. Although, it's not clear why, adolecents, especially girls, are prone to such occurences."

"Przyczajony potwór"

Rozdział 3: Ukazanie złudzeń


"...Wśród nich są Poltergeisty. Negatywne emocje, takie jak strach, zmartwienie albo stres zmieniają się w wewnętrzną energię z efektami fizycznymi. W niektórych przypadkach również koszmary je powodują. Jednak ten fenomen nie wydaje się występować u każdego. Nie jest wiadome, czemu ludzie dojrzewający, zwłaszcza dziewczęta, są na to podatni."  > Fairy Tale - Library: Alternatywne Midwich Elementary School.

"Hearing this, the hunter armed with a bow said, 'I will kill the lizard.' But upon meeting his opponent, he held back, taunting, 'Who's afraid of a reptile?' At this, the lizard hissed, 'I'll swallow you up in a single bite.' Then the huge creature attacked, jaws open wide. This is what the man wanted. Calmly drawing his bow, he shot into the lizards gaping mouth. Effortlessly, the arrow flew, piecing the defenseless maw, and the lizard fell down dead."

"Słysząc to, myśliwy uzbrojony w łuk powiedział: "Zabiję jaszczura." Ale kiedy doszło do spotkania, cofnął się i krzyczał: "Kto się boi jaszczura?" Na to jaszczur syknął "Połknę Cię za jednym ugryzieniem!" Wtedy wielki potwór zaatakował, otwierając szeroko szczęki. To było to, czego chciał myśliwy. Spokojnie naciągnął cięciwę i strzelił prosto w rozwarty pysk. Strzała bez wysiłku poleciała, trafiając w nieopancerzone wnętrze, a jaszczur padł martwy."


  > Gazeta - Norman Young's Motel.

"Investigation stalled. 'PTV' dealers still at large. Suspicious deaths continue. Like the anti-drug mayor, a narcotics officers dies of a sudden heart failure of unknown origin."

"Śledztwo wstrzymane. Handlarze "PTV" wciąż na wolności. Kolejne podejrzane śmierci. Podobnie jak przeciwny narkotykom burmistrz, policjant z wydziału narkotyków umiera na nagły atak serca z nieznanej przyczyny."


  > Notatka - Alchemilla Hospital.

"Clouds flowing over a hill. Sky on a sunny day. Tangerines that are bitter. Lucky four-leaf-clover. Violets in the garden. Dandelions along a path. Unaviodable sleeping time. Liquid flowing from a slashed wrist."

"Chmury unoszą się nad wzgórzami. Niebo w słoneczny dzień. Gorzkie mandarynki. Szczęśliwa, czterolistna koniczyna. Fiołki w ogrodzie. Mlecze wzdłuż ścieżki. Nieunikniony czas snu. Ciecz płynąca z rozciętego nadgarstka."


  > Zdjęcie Alessy - Alchemilla Hospital.
"Alessa?..."

  > Raport na temat White Claudii - Silent Hill Police Station.

"Product only available in select areas of Silent Hill. Raw material is White Claudia, a plant peculiar to the region. Manufactured here? Dealer = manufactuer?"

"Produkt dostępny wyłącznie w niektórych obszarach Silent Hill. Surowym materiałem jest Biała Klaudia, roślina wyłączna dla tego regionu. Produkowana tutaj? Handlarz = producent?"


  > Raport policyjny - Silent Hill Police Station.

"Coroner Seals called, Officer Gucci is unlikely to be murdered. He apparently died naturally. But, medical records show Officer Gucci had no prior symptoms of heart disease."

"Dzwonił koroner Seals. Wygląda na to, że policjant Gucci nie został zamordowany. Wydaje się, że umarł śmiercią naturalną, ale wyniki badań dowodzą, że policjant Gucci nie miał objawów zawału serca."


  > Pamiętnik - Indian Runner: Resort Area.

"August 20. He came by, I handed over the package that the woman left here.
September 12, He showed up at Norman's too. Don't want to be involved with the likes of them anymore, but... I'm getting creeped out even more than before. Thought of leaving town, but I'm afraid of what will happen if I do."

"20 sierpnia. Dzisiaj się zjawił. Przekazałem mu paczkę, którą zostawiła tutaj ta kobieta.
12 września. U Normana też się zjawił. Nie chcę mieć więcej nic wspólnego z typami takimi jak oni, ale... jestem jeszcze bardziej przerażony niż poprzednio. Myślałem nawet o opuszczeniu miasta, ale boję się tego, co się stanie, jeśli to zrobię."  > Inauguration Picture - Norman Bates Hotel.
"Great inauguration of Norman"
"Wielka inauguracja u Normana"

  > Lista zakupów - Indian Runner: Resort Area.

3 loafs of bread
3 cartons of milk
2 dozen eggs

Deliver in back door daily 8 a.m. 0886. Norman Young

3 bochenki chleba
3 kartony mleka
2 tuziny jajek

Dostarczyć tylnimi drzwiami na ósmą rano. Kod do tylnich drzwi: 0886. Norman Young  > Pamiętnik Norman'a - Norman Young's Motel.

"September 10. Took package. Told to sit on it awhile. Don't want to get involved, but can't disobey... He's probably linked to the death of the mayor and the others."

"10 września. Przyjąłęm paczkę. Powiedział, abym przetrzymał ją przez jakiś czas. Nie chcę być w to zamieszany, ale nie mogę się sprzeciwiać... On jest prawdopodognie połączony ze śmiercią Burmistrza i innych."


  > Wydrapane napisy
"Go home. Thief. Drop dead."
"Idź do domu. Złodziej. Padnij trupem."

  > Litograf 1

The Grim Reaper's List

35 Lydia Findly
60 Trevor F White
18 Albert Lords
45 Roberta T Morgan
38 Edward C Biggs


Lista Śmierci

35 Lydia Findly
60 Trevor F. White
18 Albert Lords
45 Roberta T. Morgan
38 Edward C. Briggs  > Litograf 2 - Wyjaśnienie

"Names engraved on a lithograph. The Grim Reaper's list. Yes, the headcount is set, young and old lined up in order of age. Then the pathway opens. Awaiting them, the frenzied uproar, the feast of death!"

"Imiona wyryte na litografie. Lista Śmierci. Tak, już ich policzono. Młodzi i starzy ustawieni według wieku. Wtedy przejście się otworzy. Czekają na nich, szaleństwo zgiełk, czarne żniwo!"


  > Książka botaniczna - 3 piętro w Nowhere.

There is an separation in this book.

"White Claudia"

"Perennial herb found near water. Reaches height of 10 to 15 in. Oblong leaves, white blossoms. Seeds contain hullucinogenic properties. Ancient records show it was was used for religious ceremonies. The hullucinogenic effect was key."

W tej książce jest zakładka.

"Biała Klaudia"

"Wieloletnie ziele znajdowane w okolicach wody. Osiąga wysokość od 10 do 15 cali. Zaokrąglone liście, białe kwiaty. Nasiona zawierają halucynogenne właściwości. Starożytne zapiski dowodzą, że była używana podczas religijnych ceremoni. Efekt halucynogenny był kluczem."  > Gazeta - 3 piętro w Nowhere.

"Fire broke out in town. 6 homes destroyed. Charred body of Alessa Gillespie (7) found in aftermath. Cause of fire currently under investigation. Investigations show source as basement of Gillespie home. Blaze now believed to be caused by malfunction of antiquated boiler."


"W mieście wybuchł pożar. Spłonęło sześć domów. Poparzone ciało Alessy Gillespie (7 lat) zostało odnelezione po ugaszeniu pożaru. Przyczyna pożaru jest obecnie badana. Według dochodzenia źródło ognia było w piwnicy domu Gillespie. W obecnej chwili uważa się, że pożar wywołała awaria starego bojlera."


  > Pamiętnik Lisy Garland - Nowhere.

"Ask doctor to let me quit being in charge of that patient.
It's too wierd. Still alive, but with wounds that won't heal.

Told the doctor I quit. Won't work at that hospital anymore.
The room is filled with insects. Even with doors and windows shut they get in to spite me.

To the hospital... Feeling bad. Need to throw up. But nothing comes out. Vomiting only bile.
Blood and pus flow the bathroom faucet. I try to stop it but it won't turn off.
Need drug. Help me..."


"Poprosiłam Doktora, aby zwolnił mnie od odpowiedzialności za tego pacjenta.
To takie dziwne. Wciąż żyje mimo tych ran, które nie chcą się zagoić.

Powiedziałam Doktorowi, że odchodzę. Już nie pracuję w tym szpitalu. Pokój jest pełen insektów. Mimo zamkniętych drzwi i okien, przedostają się, aby mi dokuczyć.

Do szpitala... Źle się czuję. Muszę zwymiotować. Ale nic nie wychodzi. Wymiotuję tylko żółcią. Krew i ropa płyną z kranu w łazience. Próbowałam to powstrzymać, ale kran nie chciał się zakręcić. Potrzebuję narkotyku. Pomóżcie mi..."  > Nagranie Video - Alchemilla Hospital.

"What is it? Still has an unusually high fever... Eyes don't open... getting a pulse... But just barely breathing. Her skin is all charred! Even when I change the bandages, the blood and puss just start oozing through! Why...what is keeping that child alive? I...can't stand it any longer. I won't tell a soul...I promise. So please..."

"Co to takiego? Wciąż ma niespotyknie wysoką gorączkę... Oczy się nie otwierają... Ma puls... Ale ciężko oddycha. Jej skóra jest cała poparzona! Nawet, kiedy zmieniam bandaże, zaczyna lecieć krew i ropa. Dlaczego... Co trzyma to dziecko przy życiu? Ja... nie mogę już tego dłużej wytrzymać. Nie powiem nikomu... Obiecuję. Więc proszę..."